KBS Комунальне підприємство

Ціна: 15 480,001 210 800,00

Очистити

Продукт “KBS. Комунальне підприємство” призначений для автоматизації бухгалтерського обліку комунальних унітарних підприємств: комунального некомерційного підприємства (КНП) або комунального комерційного підприємства (ККП), що здійснюють будь-які види комерційної і некомерційної діяльності: надання послуг, виробництво, тощо, у відповідності до чинного законодавства України та забезпечує складання обов’язкової (регламентованої) звітності.

Призначення

Програмний продукт призначається для автоматизованого ведення обліку неприбуткової і комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі та забезпечує вирішення повсякденних задач, що постають перед бухгалтерською службою комунального унітарного підприємства.

Програма “KBS. Комунальне підприємство” містить план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу МінФінану України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291.

Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідає вимогамдіючого законодавства.

При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Функціональні можливості програми 

Облік договорів

 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
 • Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

Фінансовий облік

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним і спеціальним фондами.
 • Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
 • Довільна кількість джерел фінансування.
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
 • Ув’язка «Кошторис – Договір – Зобов’язання – Фінансове зобов’язання – Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.

Облік матеріальних цінностей

Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:

 • Облік запасів.
 • Облік необоротних активів.

Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:

 • Облік по партіях.
 • Ведеться кількісно-сумовий облік.
 • Облік у розрізі джерел фінансування.
 • Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
 • Нарахування зносу.
 • Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку окремо.
 • Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.
 • Проведення інвентаризації.
 • Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.

Облік послуг

Надходження послуг від постачальників.
Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.

Облік грошових коштів, зобов’язань

 • Реєстрація взяття зобов’язань.
 • Формування платіжних документів – підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів постачальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
 • Валютний облік.
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.
 • Облік фінансування та отриманих асигнувань.
 • Розрахунки з підзвітними особами.
 • Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

 • Договір
 • Джерела фінансування
 • КЕКВ
 • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій)
 • Контрагент

Облік ПДВ

 • Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій.
 • Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.
 • Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
 • Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.
 • Контроль правильності формування вихідних податкових накладних.
 • Заробітна плата та кадри.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Облік депонованої заробітної плати.
 • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
 • Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • Розрахунки з ФСС.
 • Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні тощо).
 • Автоматизація кадрового діловодства.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.
 • Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.
 • Формування довільної звітності з аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.

Звітність

 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).
 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Журнал ордери.
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Спеціалізовані звіти.Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.
 • Фінансова та бюджетна звітність.

Сервісні можливості

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.