BAS Бухгалтерія версія КОРП

Ціна: 18 000,00

“BAS Бухгалтерія КОРП” є професійним інструментом бухгалтера для ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовки та реєстрації податкових документів, а також підготовки та здачі обов’язкової регламентованої звітності з розширеними можливостями обліку. Рішення має розширений функціонал в частині розрахунку заробітної плати, що дозволяє використовувати його на підприємствах зі складним розрахунком заробітної плати.

Категорія:

“BAS Бухгалтерія КОРП” призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Фукціональні особливості програми

Ведення обліку діяльності кількох організацій

Функціонал програми “BAS Бухгалтерії КОРП” дозволяє вести автоматизований бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності кількох організацій.
Передбачається, що облік для кожної організації може вестися в окремій інформаційній базі.
В той же час, “BAS Бухгалтерія КОРП” надає можливості ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій в єдиній інформаційній базі (в такому разі в ролі окремих організацій можуть виступати Фізичні Особи – Підприємці).
Така методика буде зручною, коли господарська діяльність організацій подібна і тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) тощо, а обов’язкову звітність формувати окремо.

Ведення обліку “від документа” та механізм “Типових операцій”

Базовим способом відображення господарської операції в програмі є введення електронних документів, які відповідають первинним бухгалтерським документам.
Крім цього, допускається безпосереднє введення в програму окремих проводок.
Для групового введення проводок можуть бути застосовані “Типові операції” – простий інструмент автоматизації.

BAS Бухгалтерія КОРП. Типова операція в програмі
Типова операція в програмі “BAS Бухгалтерія КОРП”

Користувачі програми можуть легко і швидко налаштовувати “Типові операції” без залучення програмістів.

Виробничий облік

В програмі автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.

Специфікація в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
Специфікація

Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Інвентаризація незавершеного виробництва в BAS Бухгалтерія КОРП
Інвентаризація незавершеного виробництва

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.
Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг).

Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • планова собівартість;
 • обсяг випуску;
 • прямі витрати;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік напівфабрикатів

Для обліку складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, в програмі підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік банківських та касових операцій

В програмі ведеться облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій.
Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів.

BAS Бухгалерія КОРП. Прибутковий касовий ордер
Прибутковий касовий ордер

В програмі автоматизовані наступній операції:

 • розрахунки з постачальниками;
 • розрахунки з покупцями та підзвітними особами;
 • внесення готівки на банківський рахунок;
 • отримання готівки за грошовим чеком;
 • придбання і продаж іноземної валюти;
 • виплати (перерахування) заробітної плати;
 • перерахування податків і внесків із заробітної плати.

Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книжка встановленого зразка.

Складський облік

Програма дозволяє вести за складами як кількісний, так кількісно-сумовий облік.
В першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані.

Документ: Переміщення товарів в програмі BAS Бухгалтерія КОРП
Документ: Переміщення товарів

Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності.

Дані інвентаризації реєструються в “BAS Бухгалтерії КОРП” та автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

Документ: Інвентаризація товарів на складі
Документ: Інвентаризація товарів на складі

Для кожного складу може бути призначена матеріально відповідальна особа. Водночас для одного складу може бути призначено одну відповідальну особу.  Історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

Податковий облік

В “BAS Бухгалтерії КОРП” передбачені наступні схеми оподаткування:

 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • податок на прибуток і податок на додану вартість.

Облік Єдиного податоку

В “BAS Бухгалтерія КОРП” підтримується облік за спрощеною системою оподаткування.
Програма дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.
Автоматично формуються “Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності”, а також “Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб”.

Облік ПДВ

“BAS Бухгалтерія КОРП” дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
В конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази (“першої події”) з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту в кінці періоду.

Реєстрація податкового документа
Реєстрація податкового документа

З метою контролю коректності податкового кредиту, відображеного при надходженні, в програмі ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Облік податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ. Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат.

З метою нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.
За даними податкового обліку автоматично формується “Декларація з податку на прибуток”.

Облік торгівельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні та податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Документ: Реалізація товарів (послуг) в програмі BAS Бухгалтерія КОРП
Документ: Реалізація товарів (послуг)

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації.

Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами придбання або продажу.

Нараховується акцизний податок при реалізації підакцизних товарів.
Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і поверненнь постачальнику.
В “BAS Бухгалтерії” підтримується використання декількох типів цін, наприклад: “гуртова”, “дрібногуртова”, “роздрібна”, “закупівельна” та інші. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Картка договору в програмі BAS Бухгалтерія КОРП
Картка договору в програмі

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 “Запаси”.
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як:

 • надходження;
 • прийняття до обліку;
 • нарахування амортизації;
 • модернізація;
 • передача;
 • списання;
 • інвентаризація;
 • переоцінка (для основних засобів).
BAS Бухгалтерія КОРП. Документ: Введення в експлуатацію ОЗ
Документ: Введення в експлуатацію Основних Засобів

Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку.
Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.

Стандартні бухгалтерські звіти

“BAS Бухгалтерія КОРП” надає користувачам набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах.

Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Звіт по проводках в програмі BAS Бухгалтерія КОРП
Звіт по проводках

 

Регламентована звітність

В “BAS Бухгалтерію КОРП” входять обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.
Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений уповноваженим державним органом.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”.
Сервіс “FREDO Звіт” надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберігати звіт на електронних носіях;
 • отримувати розшифровку показників звітів “FREDO Звіт” у конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс “FREDO Звіт”.

 Сервіс FREDO Звіт
Сервіс FREDO Звіт

 

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачу в довільний момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних.
Всі перевірки об’єднані в групи:

 • положення облікової політики;
 • аналіз стану бухгалтерського обліку;
 • операції по касі;
 • облік ПДВ;
 • облік виробничих операцій;
 • визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю;
 • результат перевірки;
 • можливі причини помилок;
 • рекомендації щодо усунення помилок.

Тісна інтеграція сервісу “FREDO Звіт” з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу “FREDO Звіт” у програмі.

Завершальні операції періоду

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу “BAS Бухгалтерія КОРП” входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.

Сервісні можливості

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не лише як-небудь змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти думки про використання програми, звернення у відділ технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Робота з розподіленими інформаційними базами

В конфігурацію включені плани обміну для розподілених інформаційних баз.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.